Unibind

 

Záručné podmienky

Všeobecné informácie k záručným podmienkam

Na kancelársku techniku sa poskytuje štandardná záruka v rozsahu a za podmienok uvedených v Záručnom liste, ktorý sa dodáva ku každému zariadeniu. Parametre záruky môžu byť garantom nastavené minimálne na úroveň zodpovedajúcu platným príslušným ustanoveniam Obchodného alebo Občianskeho zákonníka podľa charakteru tovaru. Pri uplatňovaní záruky treba predložiť riadne vyplnený Záručný list potvrdený predávajúcou organizáciou a doklad o kúpe. V opačnom prípade si vyhradzujeme právo reklamáciu odmietnuť.

Štandardná záruka na viazacie systémy

  • Záruka sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov odo dňa uvedenia zariadenia do používania.
  • Záruka pokrýva bezplatnú opravu závad vzniknutých chybou výrobku v záručnej dobe.
  • Ak závadu vzniknutú chybou výrobku nemožno opraviť, zákazník má nárok na bezplatnú výmenu zariadenia.
  • Garant zaručuje predĺženie záruky o obdobie, počas ktorého zákazník nemohol zariadenie používať z dôvodu jeho opravy v záručnej dobe.
  • Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté následkom používaním prístroja, ktoré bolo v príkrom rozpore s návodom na obsluhu.

Predĺžená záruka

Záruku možno predĺžiť na obdobie až 48 mesiacov na základe uzavretia individuálnej záručnej zmluvy. Bližšie informácie možno získať na obchodnom rokovaní o konkrétnom obchodnom prípade.

Copyright © 2012 COMPLET a.s.  /   web s výrobkami OLIVETTI  /   web s výrobkami UNIBIND