Obchodné podmienky

  Tieto obchodné podmienky platia pre objednávku tovaru značky Unibind zadanú vyplnením objednávkového formulára (ďalej len formulár) umiestneného na webových stránkach www.complet.biz, ktoré prevádzkuje spoločnosť COMPLET SK, spol. s r. o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava (ďalej len predávajúci). Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len kupujúci).
 1. Základné ustanovenia
  Tieto obchodné podmienky platia pre objednávku tovaru značky Unibind zadanú vyplnením objednávkového formulára (dále jen formulář) umiestneného na webových stránkach www.complet.biz ktoré prevádzkuje spoločnosť COMPLET SK, spol. s r. o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava (ďalej len predávajúci). Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (dále jen kupující).
 2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Všetky objednávky zadané prostredníctvom formulára sa považujú za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
  2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vstupuje do platnosti v okamihu prevzatia tovaru objednaného kupujúcim.
  3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po jeho zaplatení.
  4. Vyplnením a odoslaním formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.
 3. Ceny
  Formulár primárne slúži na objednanie spotrebného materiálu potrebného pre zariadenia Unibind. Preto sa predpokladá, že každý kupujúci má od obchodného zástupcu cenník spotrebného materiálu. Ak tomu tak nie je, možno o aktuálny cenník požiadať na adrese unibind@complet.eu. Cenník je platný od dátumu uvedeného v cenníku. Dátum aktuálneho, platného cenníka je uverejnený v spodnej časti formulára. Ak tento dátum nesúhlasí s dátumom uvedeným na Vašom cenníku, požiadajte o zaslanie nového cenníka. Prosím, dodržujte minimálne množstvo objednaného materiálu jedného druhu, aby sa predišlo nedorozumeniam. Informácie o minimálnom množstve sú uvedené v cenníku.
 4. Platobné podmienky
  Registrovaní zákazníci s platným klientskym kódom uhradia cenu tovaru vrátane ceny za dopravu (plus DPH) bankovým prevodom v lehote splatnosti uvedenej na priloženej faktúre. Ostatným kupujúcim sa tovar zašle na dobierku.
 5. Dodacie podmienky
  Objednaný tovar sa dodá v najbližšom možnom termíne ako obchodný balík alebo prostredníctvom prepravnej služby. Miestom dodania tovaru je adresa dodania, ktorú uviedol kupujúci vo formulári. Ak sa niektorý druh objednaného tovaru momentálne na sklade nenachádza, kupujúceho kontaktuje pracovník zákazníckeho servisu, ktorý kupujúcemu spresní možný termín dodania. Za príplatok možno tovar poslať aj kuriérnou službou. Tento spôsob prepravy možno objednať len po dohode s pracovníkom zákazníckeho servisu.
 6. Storno objednávky
  Kupujúci môže objednávku stornovať do 4 hodín od okamihu, keď dostal potvrdenie objednávky. Ďalej je kupujúci oprávnený stornovať objednávku v prípade, že objednaný tovar nie je na sklade a jeho dodanie by trvalo viac ako 5 pracovných dní. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že kupujúci nemá vyrovnané splatné záväzky voči predávajúcemu z predošlých obchodov.
 7. Poškodený tovar a reklamácia
  Tovar, ktorého obal vykazuje známky poškodenia spôsobené prepravou, nepreberajte. Túto skutočnosť uveďte v protokole pri odmietnutí zásielky. Ak zásielka obsahuje poškodený tovar alebo tovar iný, ako bol objednaný, okamžite (najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky) kontaktujte dispečing zákazníckeho servisu. V prípade oprávnenej reklamácie Vám bude tovar prednostne vymenený.
 8. Ochrana osobných údajov
  Všetky úkony týkajúce sa osobných údajov zákazníkov sa riadia Zákonom O ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje neodovzdávať získané osobné údaje žiadnym tretím osobám, ktoré nemajú bezprostrednú súvislosť s vybavovaním objednávok. Výnimku tvoria napr. externí dopravcovia, ktorým treba uviesť základné osobné údaje potrebné na doručenie objednaného tovaru.
 9. Záverečné ustanovenia
  Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky prostredníctvom formulára. V situáciách, ktoré nie sú týmito podmienkami upravené, sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi predpismi, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.